NEN 6060

In het Bouwbesluit of BBL, wordt onder meer bepaald dat een bouwwerk moet worden opgedeeld in brandcompartimenten van 1.000 of 2.500 m², afhankelijk van de functie van het gebouw. Een dergelijke opdeling is echter niet altijd mogelijk of wenselijk, denk aan industriële gebouwen, winkels, schouwburgen en megabioscopen. In een dergelijke situatie dient de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen te worden aangetoond.
De NEN 6060 is een algemeen geaccepteerde methode om die gelijkwaardigheid aan te tonen. Bij deze methode wordt een vuurlastberekening gemaakt door alle brandbare materialen in en aan een gebouw in kaart te brengen. Op grond van die berekening kan vervolgens bepaald worden hoe groot een brandcompartiment maximaal mag zijn, eventueel in combinatie met extra voorzieningen als brandmuren, rookbeheerssystemen en/of een sprinklerinstallatie.

Menu