Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.
Op het moment dat er brand uitbreekt, dan is de tijd van enorm groot belang. Er is tijd nodig om een brand te signaleren, om alarm te slaan, om mensen en materiële zaken in veiligheid te brengen en repressieve maatregelen te nemen. Mensen moeten kunnen vluchten naar een brand- en rookvrije ruimte en gered kunnen worden. Voorzieningen als brandwerende scheidingen, de dragende constructie, ontruimings- en blusinstallaties moeten altijd blijven functioneren als zich een calamiteit voordoet.
Om de gevolgen van een brand zo klein mogelijk te houden zijn het nemen preventieve maatregelen noodzakelijk. Bijvoorbeeld door het brandwerend compartimenteren van een gebouw of het brandwerend behandelen van de draagconstructie kan in het geval van brand de risico’s tot een minimum beperkt worden. Zonder preventieve maatregelen zou een constructie het kunnen begeven en dus instorten.

Menu