Brandcompartiment

Een gebouw kan worden onderverdeeld in compartimenten. Een brandcompartiment is het maximale branduitbreidingsgebied. Dat wil zeggen dat tijdens een brand alleen het compartiment waar de brand in start, mag afbranden, en overige compartimenten eromheen niet.

Er zijn enkele zaken te onderscheiden wat betreft de eisen aan brandcompartimenten in het Bouwbesluit. Allereerst wordt er bepaald welke ruimten er in moeten liggen en welke erbuiten. Vervolgens wordt gekeken hoe groot het in oppervlakte mag zijn. En als laatste wordt de eis qua omhulling bepaald, in een weerstand tegen branddoorslag of -overslag naar een andere ruimte buiten het brandcompartiment.

Ligging
In principe moet iedere ruimte in een compartiment liggen. Er kunnen afhankelijk van de feitelijke situatie ook meerdere besloten ruimten liggen. Zo liggen de woonkamer, keuken, slaapkamers en andere ruimten in een woning over het algemeen in hetzelfde brandcompartiment.

Omvang
Het doel is de ongehinderde uitbreiding van een brand te beperken tot een gedeelte van het gebouw. Dit stelt eisen aan de maximale omvang, zodat een eventuele brand beheersbaar blijft. Het mag niet te groot zijn, omdat anders de brandweer het niet meer zou kunnen beheersen. Ook is het zinvol om ruimten met een bijzonder brandrisico in een afzonderlijk brandcompartiment onder te brengen.

De grootte mag bij nieuwbouw maximaal 1000 tot 2500 m² groot zijn. Bij bestaande bouw is de maximale grootte 2000 tot 3000 m².

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
Na het bepalen van de contouren van het brandcompartiment moet de WBDBO bepaald worden van de omhulling.

In principe is voorgeschreven dat de WBDBO vanuit een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een extra beschermde vluchtroute, een veiligheidsvluchtroute of brandweerlift altijd minimaal 60 minuten is.

Woning
Een woning is altijd een autonoom brandcompartiment. Dat houdt in dat alleen een enkele woonfunctie en eventuele nevenfunctie in hetzelfde compartiment mag liggen.